Отримання інформації по документу в задачі на узгодження

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/task/doc-info

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

task_id - ID задачі

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (об’єкт DocumentStore).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DocumentStore

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DocumentStore

documentId

long

id документа

packageId

long

id комплекта

senderCompanyId

long

id організації відправника

senderCompany

Company

об’єкт; дані компанії відправника

documentType

Document

об’єкт; опис типу документу

documentTypeId

Long

id типу документу

number

String

номер документу

date

long

дата документу

dateSent

long

дата відправки

clientSignsCount

int

кількість підписів клієнта

ownerSignsCount

int

кількість підписів власника

status

int

статус документа; 2 - відправлений; 3 - прийнятий; 4 - відхилений

comment

String

коментар

versionStructure

long

версія структури структурованого документу

extraFields

List<ExtraField>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до документа

bodies

List<DocumentBody>

масив об’єктів; тіла документів

structure

List<DocStructValue>

масив об’єктів; опис структури зі значеннями

agreementLogs

List<AgreementLogs>

масив об’єктів; історія / логи узгоджень

isReadFromApi

int

ознака прочитання по API

documentUuid

UUID

унікальний ідентифікатор документа

agreementProcId

long

ID процесу узгодження

agreementStatus

int

статус узгодження

dictionaryValue

DictionaryValue

об’єкт; значення довідника

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Document

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Document

documentId

long

id документа

companyId

long

id компанії

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

name

String

назва документа

type

int

тип; «1 - Файл; 2 - Структура; 3 - Динамічна структура; 4 - Таблиця»

code

String

код документа

agreementProcId

long

id процесу узгодження

isActive

int

статус; «1 - Активний; 0 - Заблокований»

extraFields

List<ExtraField>

масив об’єктів; додаткові поля документа

dictionary

Dictionary_

об’єкт; дані довідника

structures

List<DocumentStructure_>

масив об’єктів; дані структурованого документа

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта ExtraField

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт ExtraField

fieldId

long

id поля

companyId

long

id компанії

name

String

назва поля

description

String

опис поля

dataType

int

формат поля; 1 - текст; 2 - число; 3 - дата; 4 - цифра

status

int

статус; 1 - Активно, 0 - Неактивно (Заблокировано)

value

String

значення поля

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта DocumentBody

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DocumentBody

bodyId

long

id тіла документа

documentId

long

id документа

fileName

String

найменування файлу

body

byte[]

тіло документа

signBodies

List<SignBody_>

масив об’єктів; тіла підписів на документі

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта DocStructValue

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DocStructValue

id

String

ID тега відповідно до опису структури

value

String

значення тега

index

int

номер рядка для масивів, починається з «0»

structure

List<List<DocStructValue>>

масив масивів об’єктів; опис структури зі значеннями

errors

List<String>

масив об’єктів; помилки

Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта AgreementLogs

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт AgreementLogs

agreementLogId

long

ID логу узгодження

taskId

long

ID завдання

actionType

int

тип дії

dateCreated

long

дата створення завдання

comment

String

комментарий

user

User_

об’єкт; дані користувача

Таблиця 8 - Опис параметрів об’єкта DictionaryValue

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DictionaryValue

valueId

long

id значення довідника

dictionaryId

long

id довідника

name

String

назва значення довідника

code

String

код значення довідника

parentCode

String

код «батьківського» значення довідника

isActive

int

статус значення довідника; 1 - активний, 0 - заблокований


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

{
 "agreementLogs": [],
 "agreementProcId": 0,
 "agreementStatus": 0,
 "bodies": [
  {
   "bodyId": 5087,
   "documentId": 5117,
   "fileName": "16.png",
   "signBodies": [
    {
     "bodyId": 5087,
     "companyId": 4,
     "info": {
      "certSerial": "33B6CB7BF721B9CE040000000CAB250045995A00",
      "isTimeStamp": true,
      "issuerCN": "Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС",
      "subjCN": "Мирний Олександр Максимович (Тест)",
      "subjCode": "1010101017",
      "subjFullName": "Мирний Олександр Максимович (Тест)",
      "subjInn": "1010101017",
      "subjOrg": "Мирний Олександр Максимович (Тест)",
      "subject": "CN=Мирний Олександр Максимович (Тест);SN=Мирний;GivenName=Олександр Максимович (Тест);Serial=2468620;C=UA;L=Київ",
      "timeStamp": 1555492497
     },
     "signId": 1591
    }
   ]
  }
 ],
 "clientSignsCount": 0,
 "date": 1555492339,
 "dateSent": 0,
 "documentId": 5117,
 "documentType": {
  "agreementProcId": 0,
  "code": "423",
  "companyId": 4,
  "documentId": 1008,
  "extraFields": [],
  "isActive": 1,
  "isProviderAccess": 0,
  "name": "О еще один",
  "type": 1,
  "useType": 1
 },
 "documentUuid": "068f1000-844f-41e3-9546-bf41b595873d",
 "extraFields": [],
 "isReadFromApi": 0,
 "number": "1555492339",
 "ownerSignsCount": 1,
 "packageId": 4615,
 "senderCompanyId": 4,
 "status": 1,
 "versionStructure": 0
}